Spaarinformatie, de site voor informatie over sparen


Het is nu za 31 jul 2021 8:26 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]

Advertenties

Sponsors
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 49 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: zo 21 okt 2012 8:56 am 

Geregistreerd: do 30 dec 2010 11:36 am
Berichten: 22
Jaarlijks stel ik aan moedertje staat de vraag hoe ik op een (relatief) veilige manier het fictieve rendement van 4% kan realiseren.

Ik ben een klassieke spaarder. Ik ben niet de persoon om met aandelen aan de slag te gaan; niet omdat ik de aandelenhandel niet zou (kunnen) begrijpen maar enkel vanwege het feit dat aandelenhandel iets is waarmee je dagelijks bezig moet zijn hetgeen ik niet met mijn baan kan combineren. Daarnaast ben ik ook niet iemand die grotere risico's wenst te nemen voor het mogelijkerwijs verkrijgen van een beter rendement.

Medio deze maand heb ik mijn jaarlijkse vraag wederom gesteld en ontving onderstaande reactie:

Tot mijn spijt heeft onze reactie op uw vraag langer op zich laten wachten dan wenselijik. Ik bied u hiervoor mijn verontschuldigingen aan.

Voor het belasten van de inkomsten uit sparen en beleggen heeft de Wet Inkomstenbelasting 2001 een forfaitaire heffing geïntroduceerd. Dit in reactie op het onder oude Wet Inkomstenbelasting 1964 bestaande regime waarmee werd beoogd de werkelijke opbrengst van vermogensbestanddelen te belasten. “Beoogd” omdat in de prakrijk belastingheffing in belangrijke mate werd voorkomen door in beginsel belaste opbrengsten om te zetten in onbelaste waardestijgingen. Daarnaast bestond overigens ook nog een vermogensbelasting van 0,7% boven het vrijgestelde vermogen. De vermogensbelasting is per 2001 afgeschaft.

Sinds de Wet Inkomstenbelasting 2001 worden de inkomsten uit sparen en beleggen van particulieren forfaitair belast in box 3. Het belastbaar inkomen wordt berekend door een forfaitair rendement van 4% per jaar over het positieve saldo van bezittingen en schulden die niet reeds in box 1 of box 2 zijn belast toe te passen. Dit forfaitaire rendement wordt belast tegen een uniform tarief van 30%. Voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen geldt een heffingvrij vermogen van meer dan € 20.000 per persoon.

Bij de totstandkoming van de wet Inkomstenbelasting in 2001 is er uitdrukkelijk gekozen om het forfaitair rendement vast te stellen op een percentage dat over een langere periode gemiddeld moet kunnen worden behaald. De keuze voor deze systematiek werd ook breed gedragen in de Kamer. In 2010 is daarover gemeld dat “wanneer wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de laatste 10 jaar tot en met het laatste volledige jaar (2009), dan blijkt in elk geval dat het koppelen van het forfaitaire rendement aan de gemiddelde marktrente in deze periode zou hebben geleid tot min of meer een even hoog forfaitair rendement als momenteel het geval is. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat over een langere periode een gemiddeld rendement van 4% niet haalbaar zou zijn.”
Het forfaitaire rendement van 4% heeft betrekking op het totale box 3 vermogen, zodat niet alleen gekeken moet worden naar het rendement op een spaarrekening. Verdeeld naar componenten van het box 3 vermogen heeft vrijwel iedereen spaar- en of bankrekeningen. Verdeeld naar inkomensgroepen neemt het bezit van aandelen, beleggingsfondsen en obligaties toe met het inkomen. Op lange termijn ligt het rendement van vermogensbestanddelen hoger naarmate het risico dat de houder ermee loopt. Aandelen hebben dus een hoger rendement dan staatsleningen en het rendement op obligaties is hoger dan het rendement op spaarrekeningen. In het Belastingplan 2010 (eind 2009) is opgemerkt dat het rendement op aandelen sterk fluctueert “maar met uitzondering van de laatste twee jaar ligt het 10 jaars gemiddelde voordurend boven de 4% (gemeten aan de gemiddelde groei van de AEX-index). De rente op tienjaars staatsleningen schommelde de laatste 10 jaar rond het forfaitair rendement.”

Ten tweede moet opgemerkt worden dat ruim 80% van de huishoudens geen vermogensrendementsheffing betaalt. Vooral bij deze groep zal de spaarrekening een relatief groot deel van het vermogen betreffen.

Ten derde is het zo dat door de vrijstelling van het eerste deel van het vermogen, niemand effectief de volledige 1,2% (30% belasting op 4% forfaitair rendement) van het Box 3 vermogen betaalt. Het blijkt dat slechts 4% van de huishoudens meer dan effectief 1% belasting op het box 3 vermogen betaalt.

Mede gezien het voorgaande is eerder besloten dat het forfaitaire rendement van box 3 4% blijft.

Tijdens de behandeling van de Fiscale Agenda heeft de staatssecretaris nog het volgende geantwoord:

“ De leden van de fractie van de PvdA geven aan de analyse te delen dat langjarig bezien een rendement van 4% op de box 3-vermogensbestanddelen haalbaar zou moeten zijn. Daarmee is de veronderstelling die ten grondslag ligt aan het forfaitaire rendement van 4% in box 3 gerechtvaardigd. Bovendien delen deze leden de constatering dat door het heffingvrije vermogen het effectieve forfaitaire rendement dat in aanmerking wordt genomen feitelijk (voor de “kleine spaarder” zelfs substantieel) lager ligt dan 4%. De conclusie uit de analyse in de Fiscale agenda dat geen aanleiding bestaat het in box 3 gehanteerde forfaitaire rendement te wijzigen of variabel te maken, delen de leden van de PvdA fractie echter niet.

Aan de conclusie om vast te houden aan het huidige forfaitaire rendement van 4% liggen verschillende overwegingen ten grondslag. Op zichzelf is het waar dat door de constatering dat 4% langjarig een redelijk gemiddelde is, het variabel maken van het percentage langjarig bezien budgettair geen bezwaar zou moeten zijn. Omdat de lange rente op dit moment lager is dan vier procent, zou zowel aanpassing aan het feitelijke percentage als aanpassing aan het vijf- of tienjaars voortschrijdend gemiddelde op de korte termijn leiden tot een lager forfaitair rendement dan vier. Daardoor zou in deze kabinetsperiode een budgettaire derving ontstaan. Bovendien zou een variabele forfaitair rendement, gekoppeld aan bijvoorbeeld de voortschrijdende 5 of 10-jarig gemiddelde lange rente, slechts in beperkte mate leiden tot een forfaitair rendement dat als billijker wordt ervaren. Waar de spaarrentes thans ruim onder de 4% liggen, is in de Fiscale agenda aangetoond dat genoemde voortschrijdende gemiddelden in 2010 op 3,8% respectievelijk 4% lagen.

De keuze in 2001 om het forfaitair rendement vast te stellen op een langjarig gemiddeld haalbaar rendement, houdt impliciet in zich dat er jaren bestaan dat een rendement wordt behaald dat lager ligt dan het gemiddelde. Doordat in de Fiscale agenda is aangetoond dat het in 2001 gekozen uitgangspunt nog steeds alleszins verdedigbaar is, bevindt de billijking voor een forfaitair rendement van 4% zich juist in het feit dat er ook jaren zijn dat een hoger rendement dan die 4% wordt behaald. Ten slotte is nog aangegeven dat de eenvoud en transparantie van het systeem niet zijn gebaat bij een wisselend forfaitair rendement. De belastingbetaler zit in mijn ogen niet te wachten op een jaarlijkse bijstelling van het forfaitair rendement. Indien het om kleine bijstellingen gaat (ingeval van lange perioden voor het voortschrijdend gemiddelde), lijkt het sop de kool niet waard. Bij grote aanpassingen ontstaat onzekerheid over het netto rendement van jaar op jaar.

De conclusie van de leden van de fractie van de PvdA dat door de keuze om vast te houden aan een vast forfaitair rendement van 4% de toekomstige baten (bij een stijgende rente) bij voorbaat worden weggegeven, miskent de conclusies van de analyse in de Fiscale agenda. Uit die analyse blijkt immers dat de gemiddelde haalbare rente de 4% zeer dicht benaderd. Zoals eveneens in de Fiscale agenda toegezegd, zal ik de ontwikkeling van de feitelijke rendementen nauwkeurig monitoren. Mochten deze feitelijk haalbare rendementen langjarig significant afwijken van de forfaitaire 4%, kan heroverweging van deze 4% aan de orde zijn.” (Zie bijgevoegd document, pag. 126 en verder).

Er bestaan op dit moment geen concrete plannen om dit percentage te veranderen. Het is mij echter niet bekend of hierover in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet gesproken wordt.

Ik begrijp dat u liever een ander antwoord had gekregen. Toch hoop ik u hiermee voldoende te hebben geantwoord.


In ieder geval is deze reactie tot nu toe de meest uitgebreide reactie die ik heb mogen ontvangen. Helaas echter geen direct antwoord op mijn vraag.

Het document waarnaar verwezen wordt dateert van 30-05-2011 en betreft De Fiscale Agenda (rapportnummer 32 740); in ruim een jaar tijd is er veel veranderd en heeft de rente op spaartegoeden alleen nog maar een verdere duikvlucht gemaakt waaraan voorlopig m.i. geen einde komt. Komt het einde toch op enig moment in zicht dan zal er wellicht een aantal jaren benodigd zijn om uit het dal op te klimmen naar een rendement van 4%. In de voormelde reactie wordt ook aan dit punt geen enkele aandacht besteed.

Ik ben erg benieuwd naar de mening van andere forumleden over het fictieve rendement en de belastingheffing hierover. Ik blijf er sinds de introductie moeite mee hebben. Enerzijds omdat dit in mijn geval sprake is van spaargeld waarover al belasting betaald is (IB en PVV). Anderzijds omdat een fictief rendement gehanteerd wordt; stel je voor dat straks de overheid stelt dat je met de uitoefening van je werk fictief gezien een hoger inkomen had kunnen realiseren en de belastingdienst derhalve jouw inkomen fictief hoger vaststelt en vervolgens hierover haar belastingen berekend .....


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: zo 21 okt 2012 9:39 am 
3 Kwartjes

Geregistreerd: do 03 maart 2011 8:42 pm
Berichten: 952
@bccb1

Ik heb hetzelfde gevoel over in mijn ogen onterechte belastingheffing op spaargeld waar in principe al reeds inkomstenbelasting af is betaald.

De overheid heeft een ongebreidelde behoefte aan inkomsten voor al zijn plannen, de VRH is daar een peiler van. Zoals ik het antwoord lees dat van de PVDA fractie is gekomen, zien zij geen noodzaak dit te gaan veranderen in de nabije toekomst.

In principe wordt door de overheid sparen afgestraft, terwijl het juist aangemoedigd zou moeten worden. Veel problemen momenteel bij huishoudens die schuldenproblematiek hebben ontstaan door overconsumptie en slecht geld management.

Er zijn politieke partijen zoals de SP die veranderingen in het systeem willen aanbrengen, het veranderen in een zogenaamde vermogensbelasting, alleen de werkelijke winst wordt belast. Vraag blijft hoeveel dit zou moeten zijn en wat voor vrijstelling er moet komen.

Het zou eerlijk zijn om na ongeveer 10 jaar de bestaande situatie opnieuw te ijken en eventueel aan te passen. Ik heb een vermoeden dat als het percentage van 4 % te laag was gebleken dit door de politiek allang aangepast zou zijn.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: zo 21 okt 2012 9:45 am 
Knaak
Avatar gebruiker

Geregistreerd: ma 18 aug 2008 10:38 am
Berichten: 3738
Citaat:
“maar met uitzondering van de laatste twee jaar ligt het 10 jaars gemiddelde voordurend boven de 4% (gemeten aan de gemiddelde groei van de AEX-index)."

Ik weet niet welke statistieken ze hanteren, maar sinds 2001/2002 (invoering van de Euro) heeft de AEX 75% van zijn waarde verloren. Stond de AEX in 2001 boven de 700 en als deze met de inflatie was gestegen zou de AEX nu rond 1300 moeten staan. Staat echter rond de 330. Oftewel slechts op 25% van de waarde die het zou moeten hebben bij gelijkblijvende koopkracht. En op staatsleningen is 4% ook al niet haalbaar. Slechts incidenteel is deze sinds 2000 boven de 4% geweest, en de trend is dalende. http://www.homefinance.nl/algemeen/info ... trente.asp

Overigens beleg ik al sinds 1985 in een wereldwijd gespreid fonds als Robeco en Rolinco. Nu 27 jaar later levert deze nog altijd verlies op. Zeker t.o.v. een simpele spaarrekening. Beleggen, zelfs op de lange termijn, loont niet. Sommige fondsen ja, maar dus niet per definitie wereldwijd gespreid.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: zo 21 okt 2012 10:05 am 
Gulden
Avatar gebruiker

Geregistreerd: do 07 mei 2009 11:16 am
Berichten: 1250
Martijn schreef:
@bccb1

Ik heb hetzelfde gevoel over in mijn ogen onterechte belastingheffing op spaargeld waar in principe al reeds inkomstenbelasting over is betaald.

Helemaal mee eens!
Punt is:

Ten tweede moet opgemerkt worden dat ruim 80% van de huishoudens geen vermogensrendementsheffing betaalt. Vooral bij deze groep zal de spaarrekening een relatief groot deel van het vermogen betreffen.
(niet dat ik dit laatste geen vreemde zin vind, maar)

Spaarders met meer dan €20.000 horen bij de (té) rijken in dit land (Samsom's "dood kapitaal") en belastingen moet je als overheid pakken waar ze het makkelijkst te vinden en pakken zijn en waar je de minste protesten (<20%) krijgt.

_________________
Trying to save safe... pecunia olet!


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: zo 21 okt 2012 11:02 am 
3 Kwartjes

Geregistreerd: do 03 maart 2011 8:42 pm
Berichten: 952
Ik heb het rapport van de onderzoeks commissie van Dijkhuizen ( CFO NIBC Bank ) doorgeworsteld om te ontdekken of daar iets instaat betreffende de VRH.

In een overzicht staat wel dat de overheid 3,5 Mrd euro inkomsten had in het jaar 2009 uit de belastingen over rendement vermogen ( VRH ) , wat er in de toekomst met de VRH gebeurd is niet duidelijk.

De hervormingen van het belastingstelsel zou budgetneutraal moeten gebeuren, d.w.z. een verschuivingen van meer belonen van werken ( vermindering van het aantal belastingschijven )
en belasten van indirecte uitgaven te verhogen( BTW naar 23 % ) , fiscaliseren aanvullende pensioen van mensen boven 65 jaar en afschaf Hypotheek rente aftrek.

Ik ben benieuwd wat de VVD/PVDA van dit rapport gaat gebruiken in hun onderhandeling van het nieuw te vormen kabinet er staan geen aanbevelingen betreffende de VRH in.

Een feit blijft dat omdat de bevolking vergrijst de overheid alles zal proberen om hun inkomsten veilig te stellen, desnoods met zwaarder belasten van pensioeninkomsten ouderen en een groter beroep te doen op 'vermogende' Nederlanders.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: zo 21 okt 2012 1:18 pm 
Knaak
Avatar gebruiker

Geregistreerd: zo 09 dec 2007 7:20 pm
Berichten: 3286
Eindelijk weer eens een topicstart die ik van begin tot eind heb doorgelezen. Als je de langjarige grafiek van de kapitaalmarktrente bekijkt, dan is het vreemd dat al zo lang nog steeds wordt vastgehouden aan die 4%. Als je AEX bekijkt sinds het hoogtepunt van vele jaren geleden, dan is het nog vreemder om te beweren dat je die 4% rendement kan halen.

Maar als ik naar mijn eigen rendement op sparen en schaarse voorzichtige beleggingen kijk, dan haal ik die 4% ruimschoots, maar dan moet je wel in deposito's willen vastleggen. Sinds 2006 zit ik gemiddeld boven 4% met jarenlang ook boven 5%, en wie dat niet gehaald heeft, is een slapende spaarder geweest en moet nu ook niet klagen. Het wordt een ander verhaal als je voorgeschoteld werd dat je het ook gemakkelijk met beleggen kan halen, want dan wordt het bijna een dagtaak.

Ik was er dus niet blij mee geweest als de vermogenswinstbelasting was ingevoerd, zoals de SP beoogde. Ik heb hun gevraagd naar de diverse vrijstellingen (belastingvrije voet en rendement op fiscaalvriendelijke zaken e.d.) maar heb daar een ontwijkend antwoord op gekregen, zodat ze m'n stem verloren hebben. Ik voel wel iets voor een koppeling aan een voortschrijdend gemiddelde van de langjarige rente gecombineerd met het rendement op een relatief veilige beleggingsmix.

Maar aangezien Zuid-Europa ons geld hard nodig heeft, is het een zinloze discussie, want ons zuinig opgebouwde vermogen zal stukje bij beetje ontmanteld worden. Het enige wat we daaraan m.i. kunnen doen, is zoveel mogelijk buiten de belasting proberen te houden, en hopen dat de Euro een zachte landing maakt, het liefst zonder Griekenland, en zonder hyperinflatie. Wilders krijgt nog wel gelijk, maar dat is een andere discussie, en eerst moet Rutte voet bij stuk houden.

_________________
<als het glas half leeg is, past er meer bij in dan wanneer het half vol is>


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: zo 21 okt 2012 5:40 pm 
Gulden

Geregistreerd: vr 11 jul 2008 9:53 pm
Berichten: 1127
Goed initiatief!
Wellicht kan je reageren dat je vraag nog niet beantwoord is.

Het is belachelijk dat er dubbele belasting geheven wordt op spaargeld. Eerst via inkomstenbelasting, en vervolgens nog een keer via de VRH. In bijvoorbeeld Italië kent men het begrip VRH of vermogensbelasting niet. En in Griekenland wordt voor het grootste deel vande inkomens geen belasting geheven (reders).

4% rendement is al jaren niet normaal en zeker niet bij de systeembanken waar de overheid ons wil hebben. Het percentage moet dus omlaag, of helemaal afgeschaft worden.
Dat de rente zo laag is dat is de schuld van onze overheid omdat die de rente kunstmatig laag houden.
Inflatie wordt ook bepaald door overheidsbeleid met momenteel de intentie tot een gecontroleerd hogere inflatie.
Het is dus onacceptabel om vast te houden aan 4% fictief endement.

Onze overheid speelt liever sinterklaas in nandere eurolanden die de boel samen bedriegen en liegen. Dat kunnen ze uit hun eigen privé portemonnee betalen of via eenv rijwillige collecte innen. Ik wil niet meebetalen. De naam van de actiegroep "rekening retour" met de leuze wij betalen de rekening niet is me wat dat betreft uit het hart gegrepen.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2012 8:12 am 
Kwartje

Geregistreerd: ma 03 mei 2010 3:57 pm
Berichten: 371
Kan iedereen die zegt al belasting te hebben betaald over zijn ontvangen rente mij even vertellen welke belasting dat dan is?

Los van bovenstaande vind ik het forfaitair rendement van 4% een gedrocht van een wet.
Maar daar hoorden we niemand over toen de 4% makkelijk te halen was.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2012 9:15 am 
3 Kwartjes

Geregistreerd: do 03 maart 2011 8:42 pm
Berichten: 952
@Lurker
Citaat:
Kan iedereen die zegt al belasting te hebben betaald over zijn ontvangen rente mij even vertellen welke belasting dat dan is


Er wordt niet gezegd dat er over de ontvangen geld reeds belasting is betaald. Het geld waarmee gespaard wordt is vroeger belast geweest toen het eerst als inkomsten verdiend werd, er is inkomstenbelasting over betaald.

Spaargeld kan natuurlijk ook voortkomen uit een erfenis of schenking maar dan zijn er weer successierechten of schenkingsbelasting verschuldigd ( met aftrek van de belastingvrijstelling ).

Een constructie van sparen met geld dat zwart verdiend en waar geen belasting over betaald is is laat ik buiten beschouwing aangezien dit volgens de fiscus strafbaar is.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2012 9:49 am 
Vijfje
Avatar gebruiker

Geregistreerd: do 06 dec 2007 11:34 pm
Berichten: 5464
Woonplaats: Obliville
Iets met 'sterke(re) schouders' wellicht? Ik snap best dat de overheid geld haalt daar waar het zit. Niet fijn voor ons maar wel realiteit. Overigens worden gemeentebelasting, btw en accijns ook betaald over geld waar al IB is betaald. En zolang ze nog massaal naar ons landje toekomen is het hier nog niet zo slecht denk ik.

_________________
Pecunia non olet!


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2012 9:59 am 
Kwartje

Geregistreerd: ma 03 mei 2010 3:57 pm
Berichten: 371
@Martijn

Je betaalt ook geen belasting over je spaargeld.
De belasting die je betaalt, betaal je over het rendement wat je op je spaargeld hebt behaald.
Er wordt gerekend met een belasting van 1,2% over je spaargeld.
Dan lijkt het er inderdaad op dat je belasting betaald over hetgeen waar je al belasting over hebt betaald.

1,2% wordt echter nergens in de wet genoemd.

Je betaalt 30% belasting over een forfaitair rendement van 4%.
Oftewel je betaalt de belasting over je rente en niet over je spaargeld.
En over de rente heb je nog geen belasting betaald.

Dus het is ge... om te zeggen dat je er al belasting over hebt betaald.

Blijft natuurlijk nog steeds vaststaan dat het forfait van 4% een gedrocht is.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2012 10:40 am 
3 Kwartjes

Geregistreerd: do 03 maart 2011 8:42 pm
Berichten: 952
@Lurker

Citaat:
Dus het is ge... om te zeggen dat je er al belasting over hebt betaald.


Zoals ik reeds geschreven heb, om tot een VRH te komen zul je eerst vermogen moeten hebben om deze te kunnen belasten, daarover is in het begin reeds inkomstenbelasting betaald of in geval van erfenis successierechten.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2012 11:18 am 
Kwartje

Geregistreerd: ma 03 mei 2010 3:57 pm
Berichten: 371
Het principe van Inkomstenbelasting is er op gebaseerd dat je Inkomsten hebt die belast zijn.

Ik zal het even heel simpel proberen te verwoorden:
Voor het verwerven van Box 1 inkomen lever je arbeid. Het rendement dat je met het leveren van de arbeid krijgt is belast.

Voor het verwerven van Box 3 inkomen lever je vermogen.
Het vermogen is niet belast, maar het rendement dat je met het leveren van je vermogen krijgt, is belast.

Het enige verschil is dat er bij Box 1 wordt gekeken naar het werkelijk rendement en in Box 3 met een fictief rendement.

Ik weet niet of jij nog op de hoogte bent van de situatie voor 2001?
Toen moest je de rente die je kreeg op je spaargeld optellen bij je inkomen.
Toen had niemand het wat dat betreft over dubbele belasting van het vermogen.

Wat betreft de toenmalige vermogensbelasting is het weer wat anders.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2012 1:53 pm 
Gulden

Geregistreerd: vr 11 jul 2008 9:53 pm
Berichten: 1127
@Lurker,
Ik kan me niet voorstellen dat je dom bent want je doet hier ook uiterst intelligente dingen en dus is het denk ik gewoon gewoon irritant doen wat je aan het doen bent. Of je promoot het nonsens standpunt dat de verpakking maatgevend is en niet wat iets daadwerkelijk is.

De vermogens rendement heffing (VRH) is een vaste 1,2 % van je spaargeld ongeacht of je rente inkomsten hebt of niet (of binnenkort zelfs het fenomeen rente verlies).
Het is dus een belastng over je vermogen en niet een belasting over je behaalde rendement.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2012 2:48 pm 
Kwartje

Geregistreerd: ma 03 mei 2010 3:57 pm
Berichten: 371
@Dagobert.

Als die gasten in Den Haag nu hadden bedacht dat we 30% belasting moeten gaan betalen over het behaalde rendement (dus de daadwerkelijke ontvangen rente + behaalde koerswinst -/- koersverliezen), dan had je het waarschijnlijk wel een vermogensrendementsheffing willen noemen. En geen belasting op je spaargeld.

Nu bepalen ze dat rendement fictief op 4% en vind je het ineens wel een belasting op je spaargeld.

Volgens mij zijn we het gewoon eens over het waardeloze van het fictieve rendement.


Omhoog
 Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 49 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende

Advertenties

Sponsors

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Zoek naar:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling
phpBB SEO